jittor.contrib

这里是Jittor的贡献代码模块模块的API文档,此模块的代码可能还没有完全成熟,我们将在后续迭代开发中继续完善,您可以通过from jittor import contrib来获取该模块。

jittor.contrib.argmax_pool(x, size, stride, padding=0)[源代码]
jittor.contrib.check(bc)[源代码]
jittor.contrib.getitem(x, slices)[源代码]
jittor.contrib.setitem(x, slices, value)[源代码]
jittor.contrib.slice_var_index(x, slices)[源代码]